Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.WLADYSLAWOWONOCLEG.PL
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.wladyslawowonocleg.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Michała Andrykiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "M E G A " Michał Andrykiewicz wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: Błądzim 110, 86-141 Lniano, NIP: 5591685652, REGON: 093196290, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1.  adres poczty elektronicznej: kontakt@wladyslawowonocleg.pl,
  2. telefonicznie pod numerem:+48 605 553650,
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowo dostępnego w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.wladyslawowonocleg.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Serwis Internetowy/Serwis- serwis internetowy dostępny w domenie www.wladyslawowonocleg.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności przeglądać informacje prezentowane w Profilach Obiektów, przeglądać informacje dostępne w Serwisie, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Obiekt – będący Przedsiębiorcą w rozumieniu 43[1] Kodeksu cywilnego zarejestrowany Użytkownik Serwisu, prowadzący lub zarządzający obiektem będącym obiektem agroturystycznym, hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, polem biwakowym, pokojami gościnnymi, kwaterami gościnnymi lub innym obiektem o podobnym charakterze,  prezentujący w Serwisie informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim Informację handlową;
Profil Obiektu/Profil – przydzielona danemu Obiektowi część Serwisu (konto), za pomocą której może prezentować określone informacje, w tym w szczególności własną Informację handlową;
Informacja handlowa – wszelka informacja dodana i prezentowana w Serwisie przez Obiekt w szczególności informacja o działalności Obiektu, w tym przede wszystkim o oferowanych przez dany Obiekt usługach oraz inne treści o charakterze zgodnym z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu;
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Profilu Obiektu w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwości przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym informacji prezentowanych przez Obiekty w ramach Profili Obiektów w Serwisie, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
IV. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym Profili Obiektów,
  2. założenie i prowadzenie Profilu Obiektu w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Obiektem,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  5. dodawanie poleceń lub opinii o Obiekcie w Serwisie,
  6. świadczenie Usługi Newsletter.
 
 
 
 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie, w tym informacji prezentowanych przez Obiekty w ramach ich Profili, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Profilu Obiektu.
 3. Usługa prowadzenia Profilu Obiektu w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Profilu Obiektu w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Obiektu żądania usunięcia Profilu.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktu dostępnego po wyświetleniu Profilu Obiektu wiadomości do Obiektu prezentującego w Serwisie swój Profiloraz Informację handlową. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość również wysłania za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w Serwisie, wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktu, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysyłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dokonania w Serwisie indywidualnej i subiektywnej oceny Obiektu polegającego na wybraniu przy Profilu danego Obiektu opcji ,,Polecenia” lub ,,Nie polecam”. Każdy Użytkownik może ocenić w sposób wskazany w zdaniu poprzednim dany Obiekt wyłącznie 1 (jeden) raz.
 8. Każdy Użytkownik ma również możliwość dodania indywidualnej i subiektywnej opinii o danym Obiekcie prezentującym swój Profil w Serwisie. Użytkownik dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 9. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 10. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Profilu Obiektu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 11. Usługi Serwisu wskazane w ppkt. 2 powyżej, są bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może oferować Obiektom odpłatne Usługi, służące przede wszystkim ich wyróżnieniu czy reklamie, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie. W przypadku Usług odpłatnych o których mowa w zdaniu poprzednim, rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz elektronicznym przelewem realizowane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego firmy DotPay.
 12. Usługodawca może uzgodnić z Obiektem indywidualne zasady świadczenia Usług.
 13. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. PROFIL OBIEKTU

 1. Czynności zmierzające do założenia Profilu, jak również czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Profilu mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Obiektu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi dla Obiektu, w tym w szczególności założenia Profilu Obiektu lub świadczenia innych Usług, w tym odpłatnych, bez podania przyczyny.
 3. Obiekt w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Profilu, w tym w szczególności danych rejestrowych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zakazane jest prezentowanie przez Obiekt w ramach Profilu Obiektu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Obiekt nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  3. zawierać treści pornograficznych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 5. Obiekt zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Profilu Obiektu lub jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie treści, Obiekt ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
 6. Usługodawca może zobowiązać Obiekt do przesłania drogą elektroniczną kopii dokumentów, w szczególności poświadczających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Obiekt działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Obiektu o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, jak również z charakterem i specyfiką Serwisu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Profilu przez Obiekt lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.

VII.ODOPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Obiektu z obowiązków wynikających z realizacji jego usług, zobowiązań, jak również za sposób ich wykonania bądź też niewykonanie przez Obiekt obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Obiekt.
 3. Obiekt jest zobowiązany do realizowania wszelkich zobowiązań lub respektowania i dochowywania jakichkolwiek oświadczeń składanych Użytkownikom z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności zgodnie z warunkami wskazanymi w Informacji handlowej oraz Profilu, jak również wszelkich uzgodnień z Użytkownikami dokonywanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 4. Obiekt ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa czy dobrych obyczajów. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Obiektu ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Obiektu.
 5. Obiekt ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność, prawidłowość czy legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi i inne czynności w jego imieniu czy na jego rachunek.
 6. Za treść dostępną w Profilu Obiektu, w tym w Informacji handlowej wyłączną odpowiedzialność ponosi Obiekt.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Obiektu z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.
 8. Usługodawca odpowiada względem Obiektu z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Obiektu ograniczona jest do wysokości 500 (pięćset) złotych.
 9. Obiekt zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Profilu Obiektu, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań Obiektu złożonych w stosunku do Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, Obiekt wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
VIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie lub przekazywanych za jego pośrednictwem, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 2. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, filmów, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania w Serwisie lub Serwisach partnerskich, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 3. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji,  o której mowa w ust. 2 powyżej na następujących polach eksploatacji:
 1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputer i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadać i wielkości nakładów,
 2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
 3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
 4. publiczne wyświetlenie,
 5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie)

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Profilu Obiektu lub innych Usług świadczonych w Serwisie dla Obiektu, przez Obiekt jest możliwe poprzez usunięcia Profilu w Serwisie,  na zasadach wskazanych w pkt. IV Regulaminu.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę, o której mowa w ppkt. 1 z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca kieruje do Obiektu odpowiednie oświadczenie za pośrednictwem wiadomości e-mail a podany w jego Profilu Obiektu adres e-mail. 
 1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług świadczonych dla Obiektu, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi dla Obiektu, w tym w szczególności zawieszenia lub usunięcia Profilu Obiektu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Obiekt danych, jak również w przypadku:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Obiekt narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
  2. gdy działania lub zaniechania Obiektu wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
  3. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Obiektu lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Obiektu.

 

XI.  REKLAMACJE
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: "M E G A " Michał Andrykiewicz wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: Błądzim 110, 86-141 Lniano, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@wladyslawowonocleg.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 6. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących przedsiębiorcami, w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

Miejsce na Twoją reklamę